PRZEGLĄD JACHTU

Dotyczy jachtów morskich o długości do 24 metrów.

Jachty podlegają inspekcjom bezpieczeństwa przeprowadzanym przez organ inspekcyjny, którym jest dyrektor Urzędu Morskiego właściwy ze względu na port macierzysty jednostki. Inspekcja bezpieczeństwa musI być poprzedzonA przeglądem technicznym.  W tabeli 1. pokazano kto musi poddać się inspekcji.


Przegląd techniczny jachtu może wykonać inspektor PZŻ: wydając Orzeczenie Zdolności Żeglugowej lub inspektor PRS: wydając Świadectwo klasy jachtu.

Z obowiązku inspekcji bezpieczeństwa zwolnione są jachty rekreacyjne o długości do 15 m. Karta Bezpieczeństwa może być wydana po przeprowadzeniu inspekcji na życzenie armatora. Jacht rekreacyjny posiadający znak zgodności “CE” jest zwolniony z nadzoru technicznego przez okres 10 lat od daty wystawienia Deklaracji Zgodności CE, pod warunkiem, że jacht nie został uszkodzony lub że nie nastąpiła zmiana w jego kadłubie, urządzeniach lub wyposażeniu, jeżeli uszkodzenie lub zmiana mogą wpłynąć na stan bezpieczeństwa jachtu.

Choć prawnie nie jest to wymagane zaleca się ZAWSZE wykonać przegląd jachtu przed jego zakupem.

Zakup jachtu bywa doświadczeniem emocjonalnym, dlatego osoba bezpośrednio zaangażowana może przeoczyć bardzo dużo istotnych problemów technicznych. Zlecenie wykonania przeglądu technicznego może uchronić przed nietrafionym zakupem. Często wyniki przeglądu stanowią bardzo dobrą podstawę do negocjacji ceny.

>>Zlecenie przeglądu technicznego jachtu<<

przeglad jachtu
Jeżeli posiadasz jacht i użytkujesz go do celów komercyjnych musisz posiadać Kartę Bezpieczeństwa.

Jachty komercyjne podlegają inspekcjom rocznym. Karta Bezpieczeństwa jest wydawana na 5 lat. Jachty rekreacyjne o długości 15 m i powyżej podlegają inspekcjom pośrednim, pomiędzy 2 a 3 rokiem daty ważności patrz tabela 2.

* Armator jachtu rekreacyjnego może zmniejszyć częstotliwość inspekcji bezpieczeństwa przeprowadzanych przez inspektorów urzędu morskiego jeśli opracuje instrukcję bezpieczeństwa jachtu. Wymagania dotyczące instrukcji bezpieczeństwa są określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej więcej informacji: Rozporządzenie MGMiŻŚ

Warto zapamiętać:
Karta Bezpieczeństwa to dokument wydawany przez Urząd Morski właściwy dla portu macierzystego jachtu, po pozytywnym wyniku inspekcji bezpieczeństwa.
Świadectwo Klasy lub Orzeczenie Zdolności Żeglugowej to dokument wydawany przez podmiot sprawujący nadzór techniczny nad jachtem po pozytywnym wyniku przeglądu technicznego.
§ Podstawa prawna:

1. ustawa o bezpieczeństwie morskim art. 25 i 26,
2. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m,
3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie,
4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie upoważniania uznanej organizacji do wykonywania zadań administracji morskiej,
5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi.

więcej informacji: Urząd Morski w Gdyni