PRZEGLĄD JACHTU

Dotyczy jachtów morskich o długości do 24 metrów.

Jachty podlegają inspekcjom bezpieczeństwa przeprowadzanym przez organ inspekcyjny, którym jest dyrektor Urzędu Morskiego właściwy ze względu na port macierzysty jednostki. Jednak inspekcja bezpieczeństwa musi być poprzedzona przeglądem technicznym jachtu.  

W tabeli poniżej pokazano jakie jachty muszą poddać się inspekcji:

przeglad jachtu

Przegląd techniczny jachtu może wykonać Inspektor PZŻ: wydając Orzeczenie Zdolności Żeglugowej lub Inspektor PRS: wydając Świadectwo klasy jachtu.

Z obowiązku inspekcji bezpieczeństwa zwolnione są jachty rekreacyjne o długości do 15 m. Jednak Karta Bezpieczeństwa może być wydana na życzenie Armatora po przeprowadzeniu inspekcji. Jacht rekreacyjny posiadający znak zgodności “CE” jest zwolniony z nadzoru technicznego przez okres 10 lat od daty wystawienia Deklaracji Zgodności CE. Pod warunkiem, że jacht nie został uszkodzony lub że nie nastąpiła zmiana w jego kadłubie, urządzeniach lub wyposażeniu. Jeżeli uszkodzenie lub zmiana mogą wpłynąć na stan bezpieczeństwa jachtu.

Choć prawnie nie jest to wymagane zaleca się ZAWSZE wykonać przegląd jachtu przed jego zakupem.

Zakup jachtu bywa doświadczeniem emocjonalnym, dlatego osoba bezpośrednio zaangażowana może przeoczyć bardzo dużo istotnych problemów technicznych. Dlatego zlecenie wykonania przeglądu technicznego może uchronić przed nietrafionym zakupem. Co więcej często wyniki przeglądu stanowią bardzo dobrą podstawę do negocjacji ceny.

>>Zlecenie przeglądu technicznego jachtu<<

przeglad jachtu

Jeżeli posiadasz jacht i użytkujesz go do celów komercyjnych musisz posiadać Kartę Bezpieczeństwa.

Jachty komercyjne podlegają inspekcjom rocznym. Karta Bezpieczeństwa jest wydawana na 5 lat. Natomiast jachty rekreacyjne o długości 15 m i powyżej podlegają inspekcjom pośrednim, pomiędzy 2 a 3 rokiem daty ważności. Patrz tabela poniżej:

przegląd jachtu

* Armator jachtu rekreacyjnego może zmniejszyć częstotliwość inspekcji bezpieczeństwa przeprowadzanych przez inspektorów urzędu morskiego jeśli opracuje instrukcję bezpieczeństwa jachtu. Wymagania dotyczące instrukcji bezpieczeństwa są określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej więcej informacji: Rozporządzenie MGMiŻŚ

Przegląd jachtu – Warto zapamiętać:

Karta Bezpieczeństwa to dokument wydawany przez Urząd Morski właściwy dla portu macierzystego jachtu, po pozytywnym wyniku inspekcji bezpieczeństwa.

Świadectwo Klasy lub Orzeczenie Zdolności Żeglugowej to dokument wydawany przez podmiot sprawujący nadzór techniczny nad jachtem po pozytywnym wyniku przeglądu technicznego.

§ Podstawa prawna:

1. ustawa o bezpieczeństwie morskim art. 25 i 26,
2. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m,
3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie,
4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie upoważniania uznanej organizacji do wykonywania zadań administracji morskiej,
5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi.

więcej informacji: Urząd Morski w Gdyni

Przegląd jachtu obejmuje swoim zakresem następujące elementy:

Jacht

1 – Ustalenie podstawowych parametrów jachtu to jest: kategoria projektowa, długość całkowita, długość linii wodnej, szerokość całkowita, zanurzenie, wyporność, masa balastu, moc, typ i model jednostek napędowych, numer rejestru, numer CIN/HIN.

Kadłub

2 – Rejon płetwy balastowej, płetwy mieczowej lub stępki

3 – Podwodna część kadłuba ze szczególnym uwzględnieniem przejść burtowych/dennych

4 – Nadwodna część kadłuba ze szczególnym uwzględnieniem połączenia kadłuba z pokładem

5 – Pokład, kokpit sterowniczy oraz nadbudowę

6 – Grodzie konstrukcyjne/wodoszczelne oraz nośne elementy konstrukcyjne

Wyposażenie

7 – Płetwa sterowa i układ sterowy

8 – Układ napędowy i linia wału

9 – Ochrona katodowa oraz pozostałe elementy wyposażenia kadłuba

10 – Drzwi, pokrywy, luki i włazy itp.

11 – Relingi, handrelingi, drabinki i trapy

12 – Takielunek stały oraz olinowanie ruchome

13 – Wyposażenie kotwiczne i cumownicze

14 – Pozostałe wyposażenie pokładowe

15 – Żagle i pokrowce

16 – Oświetlenie nawigacyjne 

17 – Instalacje zęzowe

18 – Wyposażenie przeciwpożarowe 

19 – Wyposażenie ratunkowe i wzywania pomocy

20 – Silnik napędowy wraz z instalacjami

21 – Wyposażenie bytowe

22 – Instalacja gazowa

23 – Instalacja wody pitnej, szarej i czarne

24 – Instalacja elektryczna 12V/24V

25 – Osprzęt elektroniczny i urządzenia nawigacyjne

26 – Wentylacja i ogrzewanie

27 – Wyposażenie dodatkowe

Indywidualny zakres przeglądu jachtu

Zakres przeglądów technicznych jachtów na potrzeby wydania Orzeczenia Zdolności Żeglugowej jest stały. Może zostać poszerzony na życzenie Armatora po uprzednim ustaleniu z Inspektorem. 

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku przeglądu jachtu przed zakupem lub przeglądu specjalnego. W takim przypadku zakres przeglądu jachtu można dowolnie ustalić z Inspektorem i dopasować do własnych potrzeb. Co oczywiście przełoży się bezpośrednio na koszt zlecenia.

Strona główna