Słownik pojęć:

EN: Accessible for inspection – Made available for inspection and capable of being seen and reached.
PL: Dostępne do inspekcji – Zapewnienie dostępności wizualnej i manualnej.

EN: Accommodation space – Space surro
unded by permanent boat structure in which there is provision for any of the following activities: sleeping, cooking, eating, washing/toilet, navigation, steering. Spaces intended exclusively for storage, open cockpits with or without canvas enclosures and engine rooms are not included.
PL: Przestrzeń mieszkalna – Przestrzeń otoczona stałą konstrukcją łodzi, gdzie jest wyposażenie umożliwiające: spanie, gotowanie, jedzenie, mycie, nawigowanie, sterowanie. Poza przestrzeniami przeznaczonymi wyłącznie na magazyn, otwarte kokpity z osłonami lub bez i komorami silnikowymi.

EN: Appliance – A device or piece of equipment designed for a particular use, used for performing or for facilitating the performance of a particular function. (Examples include but are not limited to: heaters; boilers; cookers; refrigerators; lights; and, ‘bullseye’ decklights).
PL: Urządzenie – Przyrząd lub element wyposażenia zaprojektowany do konkretnego użycia, wykorzystywane do wykonywania lub ułatwienia wykonania określonej funkcji. (Przykłady obejmują, ale nie są ograniczone do: nagrzewnic, bojlerów, kuchenek, lodówek i oświetlenia)

EN: Appliance with continuously‐burning flame – Appliances designed to be left unattended with the main burners operating over long periods. Examples include LPG fridges, cooker ovens, central heating boilers and space heaters.
PL: Urządzenie o ciągłym spalaniu – Urządzenia zaprojektowane do pracy bez opieki z głównym palnikiem działającym przez długi okres. Przykładowo: lodówki LPG, piekarniki, bojlery i nagrzewnice (dmuchawy).

EN: Battery space or box – An enclosure specifically designed to contain the batteries only.
PL: Przestrzeń lub pojemnik akumulatora – Zamknięta przestrzeń specjalnie zaprojektowana do przechowywania wyłącznie akumulatorów.

EN: Damage or deterioration – Damage or deterioration materially affecting, or likely to affect, the integrity, efficiency or operation of the item or device. (For example, a crack through the bowl of a clear bowl filter would constitute damage warranting a fail but damaged paint or a torn label on the filter would not).
PL: Zniszczenie lub uszkodzenie – Zniszczenie lub uszkodzenie mające istotny wpływ lub mogące wpłynąć na integralność, wydajność lub działanie przedmiotu lub urządzenia. (Na przykład widoczne pęknięcie korpusu filtra stanowi uszkodzenie, ale uszkodzona farba lub rozdarta etykieta na filtrze nie).

EN: Electrical equipment space – A dedicated space used to contain electrical equipment e.g. distribution boards, invertors, etc., and nothing else.
PL: Przestrzeń instalacji elektrycznej – Dedykowana przestrzeń użyta do instalacji urządzeń elektrycznych np. rodzielni, inwentorów, itp. i niczego innego.

EN: Engine space – Space or compartment of the boat containing main or auxiliary engine(s).
PL: Komora silnika – Przestrzeń lub pomieszczenie w łodzi mieszczące główny lub pomocniczy silnik(i).

EN: Fixed ventilation ‐ Ventilation that cannot be closed without the use of tools. Total effective area of fixed ventilation ‐ The total area of fixed ventilation provision, as measured.
PL: Wentylacja stała – Wentylacja, która nie może być odcięta bez użycia narzędzi. Całkowita efektywna powierzchnia wentylacji stałej – Całkowita powierzchnia zapewnionej wentylacji zgodnie z pomiarem.

EN: Interior of the vessel – Anywhere within the confines of the hull apart from:
• those areas where the arrangements of a self‐draining cockpit helps prevent leaked fuel or LPG entering any space, including accommodation, engine and bilge spaces.
• open locations on deck or on a cabin roof where leaked fuel would flow directly overboard unimpeded and where any openings into any  pace or any source of ignition are not within one metre distance.
PL: Wnętrze jachtu – Wszystkie zamknięte przestrzenie kadłuba poza:
• obszarami gdzie układ odpływów kokpitowych zapobiega dostawaniu się wyciekającego paliwa lub gazu dostanie się do przestrzeni mieszklanych, silnikowych lub zęzowych.
• otwartymi przestrzeniami na pokładzie lub dachu kabiny gdzie wyciekające paliwo może bezpośrednio wydostać się za burtę oraz gdzie źródło zapłonu znajduje się w odległości jednego metra.

EN: Light manual force -The application of a minimum manual force entirely proportionate to the
potential for movement of the item being checked.
PL: Siła ręczna – Zastosowanie siły ręcznej w pełni proporcjonalnej do ruchu sprawdzanego przedmiotu.

EN: Line is a generic term referring to the overall facility, i.e. fuel‐filling line.
Pipe refers to rigid metallic lines, i.e. fuel filling pipe.
Hose refers to a line made of flexible material, i.e. fuel filling hose.
PL: Linia jest ogólnym terminem określającym element instalacji np. linia paliwowa
Rura odnosi się do sztywnej, zwykle metalowej części instalacji
Przewód odnosi się do elastycznej części instalacji

EN: Open vessel – A vessel in which all the accommodation is completely open to the elements.
PL: Otwarty jacht – Jacht którego cały obszar mieszkalny jest otwarty na działanie warunków atmosferycznych.

EN: Portable appliance – An appliance which is not permanently connected to a fuel supply and/or where its location is not permanent.
PL: Urządzenie przenośne – Urządzenie które nie jest na stałe przyłączone do instalacji paliwowej i/lub jego pozycja nie jest stała.

EN: Pre‐made – Where an item or connection, such as on a hose assembly or electrical cable, has been made within the intention that it will be permanent. It will not be possible to take apart any such items or connections without causing permanent damage.
PL: Łącze stałe – Element lub połączenie na przykład na połączeniu przewodów lub kabli elektrycznych, które są wykonane w sposób uniemożliwiający ich rozłączenie bez spowodowania trwałego uszkodzenia.

EN: Readily accessible – Capable of being reached for operation, inspection or maintenance without removal of any craft structure or use of any tools or removal of any item of portable equipment stowed in places intended for storage of portable equipment such as lockers, drawers or shelves.
PL: Łatwo dostępny – Możliwy do łatwego użycia, inspekcji lub konserwacji bez konieczności usuwania jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego lub użycia narządzi lub przestawienia jakiegokolwiek wyposażenia ruchomego takiego jak szafki czy półki.

EN: Risk – The likelihood that a hazard may occur combined with the consequences of the hazardous event.
PL: Ryzyko – Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia powiązane z konsekwencjami jego wystąpienia.

EN: Sanitation system – A system comprising equipment designed for installation on board a vessel, to receive, retain, treat or discharge sewage, and equipment using any process to treat such sewage.
PL: Instalacja sanitarna – Instalacja zawierająca wyposażenie zaprojektowane do montażu na jachcie w celu odbiór, przetrzymywania,  obróbki lub wyładowania ścieków i wyposażenie używane do jakiejkolwiek pracy z takimi ściekami.

EN: Self-closing valve – A valve, which in its usual state is closed and has to be constantly operated to be open.
PL: Zawór samozamykający – Zawór, który w normalnym stanie jest zamknięty i musi być każdorazowo otwierany.

(źródło: Boat Safety Scheme Essential Guide, 2005)