ARTYKUŁY

Branża jachtowa w Europie

Branża jachtowa

Branża jachtowa w Europie

Przemysł jachtowy w Europie jest dynamicznym i konkurencyjnym sektorem o dużym znaczeniu dla europejskiej gospodarki. Branżę jachtową tworzą stocznie jachtowe, producenci silników, producenci wyposażenia, firmy zaopatrzeniowe i serwisowe na co łącznie składa się 32 000 firm, w których pracuję ponad 280 000 pracowników. Przed kryzysem finansowym w 2008 roku przemysł jachtowy notował średni roczny wzrost 6% oraz obrót handlowy ponad 23 miliardów euro.

Branża jachtowa składa się głównie z małych i średnich przedsiębiorstw (97%). W samym sektorze stoczni jachtowych znajduje się 3000 firm, które łącznie zatrudniają ponad 66 000 pracowników. Produkcja łodzi rekreacyjnych jest bardzo różnorodna i dotyczy zarówno łodzi seryjnych, jak również produkcji jednostkowej na zamówienie.

Przemysł jachtowy jest silnie międzynarodowym obszarem. Standardowo firmy europejskie eksportują głównie do innych krajów europejskich oraz Stanów Zjednoczonych w stosunku 3:1. Pojawiają się nowe rynki zbytu, firmy europejskie zwiększają eksport do Azji, Ameryki Południowej i Rosji.

Z drogami wodnymi o łącznej długości 27 000 km oraz 70 000 km linii brzegowej Europa oferuje idealne warunki do rekreacyjnego uprawiania sportów wodnych. Ponad 6 milionów łodzi znajduje się w europejskich 4 500 marinach, zapewniając ponad 1 750 000 koi noclegowych na wodach morskich i śródlądowych.

Żródło: http://www.europeanboatingindustry.eu

Dyrektywa RCD (Recreational Craft Directive)

Dyrektywa RCD

Co to jest dyrektywa RCD (Recreational Craft Directive)?
Dyrektywa RCD dotycząca rekreacyjnych jednostek pływających została wprowadzona przez Komisję Europejską w 1994 roku, aby zapewnić jednolity poziom bezpieczeństwa w projektowaniu i produkcji łodzi rekreacyjnych wewnątrz Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Dyrektywa weszła w życie 16 czerwca 1996 roku, a jej wymagania były obowiązkowe od 16 czerwca 1998 roku. Nowelizacja została wprowadzona w 2004 roku poszerzając zakres o silniki jachtowe oraz skutery wodne. Kolejna nowelizacja obowiązuje od 18.01.2016 r. i nosi nazwę dyrektywa RCD 2013/53/UE. Dyrektywa odnosi się do wszystkich jednostek pływających używanych w celach sportowych lub rekreacyjnych przy długości kadłuba od 2.5 do 24 metrów. Wyjątek stanowią:
– łodzie przeznaczone wyłącznie do regat
– kanu, kajaki, gondole i rowerywodne
– deski surfingowe
– repliki łodzi
– łodzie zanużalne (podwodne0
– poduszkowce i wodoloty
– łodzie pasażerskie (podlegają odrebnej dyrektywie)
– łodzie zbudowane dla własnych celów nie wprowadzane na rynek w okresie 5 lat od daty ukończenia budowy

Kiedy dyrektywa RCD obowiązuje?
Dyrektywa RCD odnosi się do jednostek, które po raz pierwszy są umieszczane na rynku lub wprowadzane do użytku.

Czy dyrektywa RCD zapewnia jakość jednostki?
Nie, dyrektywa określa zbiór kluczowych wymagań, które jednostka musi spełniać, ale nie odnosi się do standardu jakości.

Czy dyrektywa RDC zapewnia, że jednostka jest bezpieczna?
Nie, dyrektywa określa zbiór wymagań, które jednostka musi spełniać w tym pewne, ale nie wszystkie aspekty bezpieczeństwa.

Jeżeli jednostka spełnia wymagania RCD to czy automatycznie spełnia wymagania PZŻ i PRS?
Nie, znaczna część przepisów PZŻ i PRS dotyczy wyposażenia i warunków bytowych załogi, które w dyrektywie RCD nie są uwzględnione. Jednakże spełnianie wymagań dyrektywy RCD, a co za tym idzie posiadanie deklaracji zgodności CE znacznie przyspiesza proces rejestracji jachtu, chociażby z uwagi na brak konieczności wystawiania zaświadczenia o wymiarach.

Kto wydaje certyfikat zgodności z dyrektywą RCD?
Certyfikat zgodności wydaje producent łodzi, natomiast ocenę zgodności może przeprowadzić samodzielnie albo skorzystać z usługi niezależnej jednostki notyfikowanej.

Co to jest “zasada 5-lat”?
Jeżeli jacht był zbudowany przez armatora tylko do własnych celów to nie musi spełniać wymagań dyrektywy RCD, jeżeli nie będzie wystawiony do sprzedaży w przeciągu 5 lat od daty rozpoczęcia użytkowania na wodzie.

Czy mogę kupić jacht nie spełniający wymagań dyrektywy RCD?
Nie, jeżeli to ma być nowy jacht. Nowy jacht powinien posiadać: deklarację zgodności, instrukcje obsługi, tabliczkę CE oraz nadany numer CIN. Numer CIN musi być trwale umieszczony na kadłubie. Upewnij się, że powyższe rzeczy znajdują się na jachcie przed jego zakupem. Jeżeli jacht nie jest nowy to nie musi być zgodny z dyrektywą RCD. Zalecane jest, aby zlecić przegląd jachtu przed jego zakupem niezależnie od źródła z którego pochodzi.

Czy powinienem zwracać się o wykonanie przeglądu, jeżeli jacht jest zgodny z dyrektywą RCD?
Zgodność jachtu z dyrektywą RCD dotyczy tylko momentu, w którym producent wypuszcza jacht na rynek sprzedaży. W dalszych etapach nie ma wymagań, aby jacht pozostał zgodny z dyrektywą RCD. Nawet jeżeli jacht pozostaje zgodny z dyrektywą RCD nie zapewnia to jego dobrej jakości lub kondycji. Wykonanie przeglądu przed zakupem jachtu jest zawsze mądrym rozwiązaniem.

Co w przypadku gdy moja łódź nie spełnia dyrektywy RCD?
Zarzut niespełnienia wymagań dyrektywy spoczywa na tzw. osobie odpowiedzialnej za którą zwykle uznaje się producenta łodzi lub osobę odpowiedzialną za nadzór nad budową łodzi. Również dotyczy to łodzi budowanych samodzielnie. Niespełnianie wymagań dyrektywy jest traktowane jako przestępstwo i może podlegać karze pieniężnej lub pozbawienia wolności.

Czy dyrektywie RCD podlegają tylko nowe łodzie?
Nie, nie tylko nowe łodzie, dyrektywa RCD dotyczy wszystkich łodzi rekreacyjnych, które są wprowadzane do obrotu lub użytkowania wewnątrz Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Zatem dotyczy ona również np. łodzi importowanych spoza Uni Europejskiej.

Co muszę zrobić, żeby spełniać wymagania dyrektywy RCD?
Ustalone są administracyjne wymagania spoczywające na tzw. osobie odpowiedzialnej, aby dostarczyć informacje techniczne w jaki sposób jacht spełnia wymagania dyrektywy RCD. Dodatkowo jacht musi być wyposażony w szczegółową instrukcje dla użytkownika, w której jest opisany sposób użytkowania jachtu oraz jego wyposażenia. Finalnie jacht musi być oznaczony tabliczką CE informującą o maksymalnej ilości załogi oraz bagażu. Szczegóły dotyczące instrukcji dla użytkownika oraz tabliczki CE są opisane w dyrektywie RCD.

Czy muszę korzystać z pomocy zewnętrznej firmy przy certyfikacji?
Nie jest to konieczne, zależy od rodzaju jednostki. Dla łodzi używanych na wodach osłoniętych certyfikacja przez producenta jest stosunkowo łatwa do osiągnięcia przez osoby kompetentne w wystarczającej mierze do przeprowadzenia procesu certyfikacji. Jednak dla jachtów morskich wsparcie jednostki notyfikowanej wydaje się konieczne z różnych powodów procesu certyfikacji i może okazać się znacznie prostsze i tańsze w finalnym rozrachunku.

Ile kosztuje certyfikacja?
Może być darmowa. Zależy od rodzaju jednostki oraz sposobu przeprowadzenia procesu certyfikacji. Jednakże przejście przez proces certyfikacji bez specjalistycznej pomocy może kosztować znacznie więcej. Proces certyfikacji nie jest procesem bardzo skomplikowanym i dla osób zajmujących się tym zawodowo stosunkowo łatwym do przeprowadzenia. Dlatego przy większych projektach powinno się skorzystać z pomocy profesjonalistów, aby zaoszczędzić własny czas i pieniądze.

Czy muszę oznaczyć jacht samodzielnie zbudowany tabliczką CE, jeżeli zamierzam go używać na wodach europejskich?
Nie jest to wymóg prawny, jednakże może być trudne do wyjaśnienia przedstawicielom Urzędów Celnych.

Gdzie mogę uzyskać pomoc na temat dyrektywy RCD?
W Polsce jest dużo instytucji zajmujących się certyfikacją CE, jednym z nich jest Polski Rejestr Statków, więcej informacji tutaj.

(źródło: http://www.marinesurveysltd.co.uk/recreational_craft_directive_guide.htm)

>> PRZEGLĄD JACHTU >>

REJESTRACJA JACHTU

reja24

REJESTRACJA JACHTU

Od 1 sierpnia 2020 roku obowiązują NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE REJESTRACJI JACHTÓW i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Powstał jeden, ogólnopolski rejestr jednostek morskich i śródlądowych prowadzony w systemie teleinformatycznym – REJA24.

OBOWIĄZKOWI REJESTRACJI podlegają jednostki pływające o długości do 24 m, przeznaczone lub używane do uprawiania sportu lub rekreacji oraz połowu ryb, tj.:
• jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb,
o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
• jachty oraz inne jednostki pływające uprawiające żeglugę międzynarodową,
niezależnie od wielkości i mocy napędu,
• jednostki pływające używane do połowów rybackich.

JEŚLI JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA NIE PODLEGA OBOWIĄZKOWI REJESTRACJI, MOŻE BYĆ ZAREJESTROWANA NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA.

Procedura rejestracji jednostki pływającej kończy się wydaniem dokumentu rejestracyjnego o prostej i funkcjonalnej formie plastikowej karty. Dokument stanowi dowód własności oraz poświadcza polską przynależność jednostki. Dokument należy odebrać w siedzibie wybranego organu rejestrującego.

Rejestracja jachtu – jeżeli potrzebujesz pomocy zgłoś się do nas!

Więcej informacji na stronie: https://szkolenia.reja24.gov.pl/
Źródło: Broszura informacyjna

#rejestracja jachtu

>> PRZEGLĄD JACHTU >>